Tokasu - Round Bowl White Indigo LTokasu - Round Bowl White Indigo L
Tokasu - Cylindrical Vase White Indigo MTokasu - Cylindrical Vase White Indigo M
Tokasu - Cylindrical Vase White Indigo LTokasu - Cylindrical Vase White Indigo L
Tokasu - Cylindrical Vase White Indigo XLTokasu - Cylindrical Vase White Indigo XL